𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑒́ 𝑔𝑎́𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑎̃ 𝑣𝑜̂ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛́𝑐 𝑎̉𝑛ℎ ̼𝑘̼ℎ̼𝑜̼̉𝑎̼ ̼𝑡̼ℎ̼𝑎̼̂𝑛̼ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖, 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑢̃, 𝑏𝑎̣𝑛…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Chấp Nhận Xem Thêm