Image default
Tin Tức Tổng Hợp

“̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼M̼ỹ̼ ̼i̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼quaa đờii ̼.̼.̼.̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼f̼a̼n̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼

V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼f̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ể̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼f̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼i̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼G̼ử̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼.̼.̼

Nam ca sĩ Quách Tuấn Du cảm thấy nuối tiếc vì không được đi nhậu lần cuối cùng người bạn thân Vân Quang Long

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼L̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼N̼ợ̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼.̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

Năm 2017, anh định cư tại Mỹ và phát triển công việc bất động sản. Thỉnh thoảng, Vân Quang Long nhận lời đi hát vào dịp cuối tuần, hầu hết thời gian anh đều tập trung vào sự nghiệp nhà hàng, bất động sản. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng sở hữu nhiều tiệm nail ở Mỹ. 

Vân Quang Long trải qua 2 cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của anh là nha sĩ nhưng cả hai đã ly hôn vào năm 2015. Người vợ hiện tại của nam ca sĩ kém chồng 10 tuổi hiện đang kinh doanh mỹ phẩm và làm người mẫu tự do. Cả hai cũng đã có với nhau một thiên thần nhỏ 1 tuổi. 

N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼-̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼h̼o̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Hàng loạt nghệ sĩ đồng loạt đưa tin…

Nợ duyên, Tình ngỡ là mơ, Lời cuối cho tình yêu… là những ca khúc gắn bó với tên tuổi của nam ca sĩ. Song song đó, anh còn khá thành công khi kết hợp cùng ca sĩ Cẩm Ly trong những bài hát trữ tình.Đặc biệt ca khúc nổi tiếng nhất của anh có thể nhắc đến là ca khúc Bởi Tin Lời Thề đã là 1 phần tuổi thơ của thế hệ 8x

Sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long đã để lại trong lòng khán giả nỗi xót thương vô bờ. 

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼c̼ự̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼1̼0̼8̼8̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ộ̼t̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼à̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼V̼b̼i̼z̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼

Quách Tuấn Du vừa khóc vừa điện thoại cho Ưng Hoàng Phúc và các nghệ sĩ khác

Vừa khóc, anh khẳng định ca sĩ Vân Quang Long sẽ được đưa về Việt Nam “Tôi chia sẻ lên đây để mọi người biết được là thằng Long nó ra đi Tôi không thể nào chịu nổi. Bây giờ tôi còn phải gọi điện báo cho từng người một nữa.  Người thân và bạn bè đang chờ mang nó về, chắc chắn phải mang về Việt Nam. Quê nó ở Cao Lãnh, Đồng Tháp“.

Hình ảnh cuối cùng của ca sĩ Vân Quang Long – cựu thành viên 1088 trước khi ra đi – Anh vẫn còn tươi cười dt với con gái!

error: WP Content Copy Protection